Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay dưới 30 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Phê duyệt cho vay lưu vụ.

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu 07/TD).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Quy trình:

- Bước 1: Trước khi đến hạn 30 ngày, người vay nhận được thông báo về thời hạn trả nợ và số tiền phải trả nợ.

- Bước 2: Người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD). gửi Tổ TK&VV xác nhận trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ, sau khi xác nhận Tổ TK&VV nộp trực tiếp hồ sơ về NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH nơi cho vay: Nhận Giấy đề nghị cho vay lưu vụ của người vay; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp nội dung trên Giấy đề nghị chovay lưu vụ;

+ Xem xét, phê duyệt cho vay lưu vụ (nếu người vay có đủ điều kiện).

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Trong thời gian 5 ngày làm việc trước ngày đến hạn trả nợ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04/5/2006 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ- TTg  ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

- Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: