Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất (mẫu số 01A/TD): 01 liên.

+ Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD): 02 liên.

+ Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung (mẫu số 05A/TD): 02 liên.

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1: Người vay có nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất theo (mẫu 01A/TD), có xác nhận của UBND cấp xã, gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay sau khi nhận được Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất tiến hành thẩm định theo (mẫu số 02/TD).

- Bước 3: Căn cứ vào kết quả thẩm định, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, NHCSXH cấp huyện phê duyệt cho vay hoặc không cho vay (mẫu số 04/TD).

- Bước 4: Nếu được phê duyệt cho vay, NHCSXH cấp huyện và người vay lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). Sau đó NHCSXH cấp huyện tiến hành giải ngân cho hộ vay tại trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Trường hợp không được vay, thì lập thông báo theo (mẫu 04/TD) gửi người vay.

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04/5/2006 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ- TTg  ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

- Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;


Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: