Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 30 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên

+  Đối với Tổ TK&VV:

* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên

- Số lượng hồ sơ: như trên

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

- Bước 2: Tổ TK&VV nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay, tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay trình UBND cấp xã xác nhận.

- Bước 3: Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp bộ hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 4: Nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04/5/2006 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ- TTg  ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;

- Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: