Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 tr
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Dự án vay vốn (mẫu số 1a);

Ngoài ra, tuỳ trường hợp cụ thể người vay có các giấy tờ sau:

+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của UBND cấp xã (đối với Tổ hợp tác);

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại (đối với Chủ trang trại);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);

+ Bản sao quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục Lao động-
xã hội).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ do cơ quan thực hiện chương trình giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1: Người vay vốn lập dự án vay vốn (theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 14) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt, người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định đối với mức vay trên 30 triệu đồng,

- Bước 2: Người vay vốn gửi hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn, sau đó viết Giấy biên nhận theo mẫu số 18/TD).

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 14) để trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho vay) hoặc lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD NHCSXH gửi đến người vay (đối với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn).

- Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện yêu cầu người vay lập Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng (theo mẫu số 5a/GQVL). Sau đó NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập Thông báo phê duyệt giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
Thời hạn thẩm định và phê duyệt cho vay: - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH cấp huyện thông báo cho người vay.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

- Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BKHĐT ngày 29/07/2008 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

- Văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16/09/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: