Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay đến 30 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Dự án vay vốn (mẫu số 1a);

Ngoài ra, tuỳ trường hợp cụ thể người vay có các giấy tờ sau:

+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của UBND cấp xã (đối với Tổ hợp tác).;

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại (đối với Chủ trang trại);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);

+ Bản sao quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục Lao động -
xã hội).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ do cơ quan thực hiện chương trình giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1: Người vay vốn lập dự án vay vốn (theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 14) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.

- Bước 2: Người vay vốn nộp trực tiếp hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay,  NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn, sau đó viết Giấy biên nhận theo mẫu số 18/TD).

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 14) trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho vay) hoặc lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi đến người vay (đối với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn).

- Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng (theo mẫu số 5a/GQVL). Sau đó NHCSXH cấp huyện giải ngân cho vay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người vay.

Cách thức thực hiện:

- Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
Thời hạn thẩm định và phê duyệt cho vay: - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH cấp huyện thông báo cho người vay.
Căn cứ pháp lý:

- Bước 1: Người vay vốn lập dự án vay vốn (theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 14) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.

- Bước 2: Người vay vốn nộp trực tiếp hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay,  NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn, sau đó viết Giấy biên nhận theo mẫu số 18/TD).

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 14) trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho vay) hoặc lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi đến người vay (đối với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn).

- Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng (theo mẫu số 5a/GQVL). Sau đó NHCSXH cấp huyện giải ngân cho vay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người vay.

Cách thức thực hiện:

- Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: