Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động
Lĩnh vực:
Kết quả:
Thực hiện giải ngân.
Đối tượng áp dụng:

Cá nhân.    

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.

+ Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm thứ nhất (bản sao có công chứng): 01 liên.

+  Sổ vay vốn (theo mẫu của NHCSXH): 02 liên, bản chính.

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) có xác nhận của nhà trường đang theo học tại trường và là học sinh, sinh viên (HSSV) mồ côi có hoàn cảnh khó khăn kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở.

- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hồ sơ. Hướng dẫn HSSV mồ côi lập Sổ vay vốn và thực hiện giải ngân.

Cách thức thực hiện:

Thực hiện tại NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.

- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 về việc hướng dẫn qui trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.

- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

 

Địa điểm tiếp nhận:

Tại NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng trụ sở.

Biểu mẫu đính kèm: