Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cho gia hạn nợ đối với các chương trình tín dụng mà người vay tham gia vào Tổ TK&VV
Lĩnh vực:
Kết quả:
Phê duyệt trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu 09/TD)
Đối tượng áp dụng:
Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu 09/TD) (Bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Quy trình:

- Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/TD) gửi tổ TK&VV.

- Bước 2: Tổ TK&VV kiểm tra, xác nhận trên Giấy đề nghị gia hạn nợ và gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ của người vay kiểm tra, xem xét và phê duyệt cho gia hạn nợ (nếu người vay có đủ
điều kiện).

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Trong thời gian 5 ngày làm việc trước ngày đến hạn trả nợ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 131/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 về việc thành lập NHCSXH. Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.

- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.

- Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của từng chương trình đã được liệt kê trong cải cách thủ tục hành chính về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

Biểu mẫu đính kèm: