Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phê duyệt cho vay lưu vụ.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu 07/TD) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) gửi tổ TK&VV.

- Bước 2: Tổ TK&VV kiểm tra, xác nhận trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ và gửi NHCSXH cấp huyện.

 - Bước 3: NHCSXH cấp huyện nhận Giấy đề nghị cho vay lưu vụ của người vay, kiểm tra, xem xét và phê duyệt cho vay lưu vụ nếu người vay có đủ điều kiện.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Trong thời gian 05 ngày trước ngày đến hạn trả nợ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 131/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 về việc thành lập NHCSXH.

- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.

- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống

Biểu mẫu đính kèm: