Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD).

+ Giấy tờ chứng minh đã nhận đất sản xuất hoặc giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với Bên tuyển dụng

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

- Bước 1:

+  Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn  (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay được tổ chức chính trị - xã hội cấp xã hoặc UBND cấp xã hỗ trợ lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và gửi cho Tổ TK&VV. Đối với người vay để có đất sản xuất thì gửi kèm giấy tờ chứng minh đã nhận đất sản xuất hoặc giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất có xác nhận của UBND cấp xã, đối với người vay để đi xuất khẩu lao động thì gửi kèm Hợp đồng lao động.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV tổ chức họp, đối chiếu tên người đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn với Danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo được UBND cấp huyện phê duyệt, đồng thời bình xét công khai, dân chủ theo thứ tự ưu tiên: đối tượng chính sách, người khó khăn hơn được vay vốn trước (trường hợp nguồn vốn chưa đủ để cho vay). Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm hồ sơ vay vốn của người vay gửi UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách 03/TD, Tổ TK&VV gửi NHCSXH toàn bộ hồ sơ vay vốn.

- Bước 3: NHCSXH nhận hồ sơ để xem xét, phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Lệ phí:
Không
Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho  hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2008-2010.

- Văn bản số 886/UBDT-CSDT ngày 03/10/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06/11/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: