Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn  (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

Bước 2:

+ Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở đã được UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt, đồng thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên (quy định tại điểm 2 Điều 2 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục vay vốn.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.

- Bước 4:

UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để  thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC- BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

- Văn bản số 234/NHCS-TD ngày 17/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: