Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay được Tổ TK&VV hoặc tổ chức chính trị - xã hội thôn bản, hoặc UBND cấp xã hỗ trợ lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và Ban xoá đói giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã được UBND cấp huyện phê duyệt; đồng thời bình xét công khai, dân chủ theo thứ tự ưu tiên, đối tượng chính sách, người khó khăn hơn được vay vốn trước (trường hợp nguồn vốn chưa đủ để cho vay), sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi NHCSXH cấp huyện hồ sơ vay vốn để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn, tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.

- Bước 4:

UBND cấp xã thông báo kết quả phê duyệt cho vay đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của  Thủ tướng Chính phủ về  việc sửa đổi một số  điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Văn bản số 678/NHCS-TD ngày 22/04/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Văn bản số 2944/NHCS-TD ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của  Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: