Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Phê duyệt của UBND cấp xã cho phép tổ TK&VV hoạt động.

Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD): 02 bộ.

+ Hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm (mẫu số 11/TD): 03 bộ.

- Số lượng hồ sơ: như trên

Quy trình:

- Bước1:

+ Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã chỉ đạo Ban xoá đói giảm nghèo và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã giải thích, vận động người vay gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ chức chính trị - xã hội đứng ra thành lập Tổ, lập danh sách tổ viên, xây dựng quy ước hoạt động của Tổ.

- Bước 2:

Tổ chức cuộc họp thành lập Tổ để:

+ Thông qua Danh sách các tổ viên.

+ Thông qua Qui ước hoạt động của Tổ.

+ Bầu Ban quản lý Tổ. Tuỳ theo quy mô số lượng tổ viên mà Ban quản lý Tổ có từ 1 đến 3 người (đối với những Tổ có từ 15 tổ viên trở xuống không thành lập Ban quản lý tổ, mà chỉ có một người làm Tổ trưởng, đối với những Tổ có trên 15 tổ viên thì thành lập Ban quản lý Tổ, có từ 2 đến 3 người).

+ Cuộc họp thành lập Tổ phải được lập Biên bản để báo cáo UBND cấp xã chấp thuận và cho phép hoạt động (theo mẫu số 10/TD).

- Bước 3:

+ Khi Tổ được UBND cấp xã chấp thuận cho phép hoạt động phải thông báo cho ngân hàng bằng cách gửi 01 bản Biên bản thành lập Tổ (theo mẫu số 10/TD).

- Bước 4:

+ NHCSXH    Tổ TK&VV ký hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi (mẫu số 11/TD) đối với Tổ có tín nhiệm với ngân hàng và được các thành viên trong Tổ nhất trí.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Tổ TK&VV và UBND xã

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH  về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ TK&VV.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ Tiết Kiệm &Vay Vốn và UBND xã

Biểu mẫu đính kèm: