Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; Công trình quảng cáo có quy mô diện tích một mặt trên 20m2 trở lên, kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ); Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại

Đối tượng áp dụng:

Chủ đầu tư

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

* Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

* Đối với trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

* Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng trình tự thực hiện như cấp giấy phép xây dựng.

* Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa của Sở Xây dựng.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Lệ phí:

+ Trường hợp điều chỉnh, cấp lại: 150.000đ/ giấy phép.

+ Trường hợp gia hạn: 15.000đ/ lần

Thời gian:

+ Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

+ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

+ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

- Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: