Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây;

- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện.

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây.

Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Lệ phí:

Không quy định

Thời gian:

- Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Biểu mẫu đính kèm: