Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vào Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa;

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức; cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

- Thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa (phụ lục II kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BNNPTNT).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ.

- Bước 2: Người sử dụng đất, nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

- Bước 3:  Trong thời gian 05 (năm)  ngày làm việc,  kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xác nhận “Đồng ý cho chuyển đổi” đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; Trường hợp đơn không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký;

- Bước 4: Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp


Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27  tháng 6   năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa quy định tại  Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: