Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Lĩnh vực:
Kết quả:

UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai

Đối tượng áp dụng:

Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thuỷ sản

Hồ sơ cần thiết:

Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: