Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông huyện trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Lệ phí:
Thời gian:

60 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm:
Không có