Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02);

- 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9x12)cm;

- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;

Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận Hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh từ Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện:

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

Lệ phí:
Thời gian:

30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công thương Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: