Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đối tượng áp dụng:

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm: