Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Quyết định điều chuyển tài sản công
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định điều chuyển tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp. 

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản cần điều chuyển.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị Sở Tài chính (đối với Tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại; Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản; Giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Từ cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện quản lý (gồm cả cấp xã) và ngược lại; Từ cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện này (bao gồm cả cấp xã) sang cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện khác (bao gồm cả cấp xã)) xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển tài sản công.

Bước 2:

- Trong thời hạn 23 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng QLCS, Giá và TCDN xem xét và trình Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định điều chuyển tài sản công; trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của phòng QLCS, Giá và TCDN, Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành quyết định điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp (đối với giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Từ cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện quản lý (gồm cả cấp xã) và ngược lại; Từ cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện này (bao gồm cả cấp xã) sang cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện khác (bao gồm cả cấp xã)).

- Trong thời hạn 23 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp; trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định điều chuyển tài sản công (đối với Tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại; Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản)

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

Lệ phí:
Thời gian:

Không quá 27 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có