Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp. 

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng tài sản công được giao.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính (đối với Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại; Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản; Tài sản của cơ quan nhà nước cấp tỉnh) để xem xét, ban hành quyết định thu hồi tài sản công hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thu hồi tài sản công.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính ban hành quyết định mua sắm tài sản hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh chính ban hành quyết định thu hồi tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

 - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thu hồi tài sản công.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời Chủ tịch UBND tỉnh (đối với thu hồi nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi đã được Nhà nước giao trụ sở làm việc khác hoặc được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại địa điểm mới)

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp

Lệ phí:
Thời gian:

Không quá 28 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có