Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thuê tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính (đối với trụ sở làm việc và tài sản khác có giá dự toán từ 100 triệu đồng trở lên cho cả thời gian thuê để phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước) để tổng hợp, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê tài sản.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thuê tài sản.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành quyết định thuê tài sản; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời Chủ tịch UBND tỉnh (đối với việc thuê tài sản có giá dự toán từ 200 triệu đồng trở lên cho cả thời gian thuê).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

Lệ phí:
Thời gian:

Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có