Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì nộp hồ sơ về Sở Tư pháp nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và thông báo về Bộ Tư pháp.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh/thành phố;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Số 16, đường Trường Chinh, tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có