Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

Hồ sơ cần thiết:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo cáo viên pháp luật huyện được đề nghị miễn nhiệm:

+ Họ và tên;

+ Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

+ Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật;

+ Lý do của việc đề nghị miễn nhiệm.

Quy trình:

- Trình tự thực hiện:

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp huyện đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện có văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện gửi đến Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

- Cách thức thực hiện: Không quy định.

Lệ phí:

Không quy định

Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

+ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Biểu mẫu đính kèm:
Không có