Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thành lập Liên đoàn, hội, CLB thể dục thể thao cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân hoặc tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

* Hồ sơ thành lập hội:

+ Đơn xin phép thành lập hội.

+ Dự thảo điều lệ hội.

+ Dự kiến phương hướng hoạt động của hội.

+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở.

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

* Hồ sơ phê duyệt điều lệ hội:

+ Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ báo cáo kết quả đại hội và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hồ sơ gồm:

+ Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;

+ Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo);

+ Lý lịch người đứng đầu hội; 

+ Chương trình hoạt động của hội;

+ Nghị quyết đại hội.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

Quy trình:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại phòng Một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Phòng Một cửa kiểm tra, nếu hồ sơ đúng, đủ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan thẩm định hồ sơ và điều kiện về đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hoạt động… Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ kèm theo công văn đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hội, liên đoàn, CLB TDTT cấp tỉnh (sau đây gọi chung là hội).

Bước 3: Sau khi hội tổ chức đại hội xây dựng dự thảo Điều lệ gửi báo cáo về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định và có công văn đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ của hội.

* Thời gian thực hiện: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Mùa hè:

- Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông:

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lệ phí:
Thời gian:

+ Thời gian thẩm định để ban hành Quyết định thành lập hội trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Thời gian phê duyệt Điều lệ là 45 ngày kể từ ngày nhận báo cáo.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Thể dục, thể thao Số: 77/2006/QH11.

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ V/v Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ V/v Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu đính kèm: