Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân, tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính

Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bòi thường thì thời han không qua 15 ngày.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Địa điểm tiếp nhận:

UBND cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm: