Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản thu hồi giấy phép lao động đã cấp

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép lao động.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Quy trình:

+ Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Sau khi nhận được văn bản đề nghị, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn thông báo bằng văn bản.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

03 ngày ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: