Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản giải trình có xác nhận của người sử dụng lao động (trường hợp giấy phép lao động bị mất).

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh mầu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động);

+ Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (đối với trường hợp giấy phép lao động hết hạn);

+ Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (đối với trường hợp giấy phép lao động hết hạn);

+ Các giấy tờ quy định nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Quy trình:

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

* Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động.

a) Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

* Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép lao động hết hạn.

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN đã cấp giấy phép lao động đó.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Ban Quản lý các KCN cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

03 ngày ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: