Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản tiếp nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản thông báo.

- Bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

- Danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê.

- Với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê, phải kèm theo giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn ( với trường hợp chuyển địa điểm do hỏa hoạn; sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại) hoặc giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm quyền ( với trường hợp chuyển địa điểm do các trường hợp bất khả kháng khác).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Quy trình:

+ Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN tỉnh (Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê.

Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê, người đứng đầu phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN, người lao động thuê lại và bên thuê lại lao động về địa điểm mới trong thời hạn 15 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ và sau 15 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

10 ngày làm việc và 15 ngày đối với trường hợp chuyển địa điểm trụ sở, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: