Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

- Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Quy trình:

+ Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN tỉnh. (thời gian trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến tuyển lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình theo quy định về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Ban Quản lý các KCN nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Ban Quản lý các KCN nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 16 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: