Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản tiếp nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (theo mẫu phụ lục I).

(Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động phải được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê và file điện tử gửi kèm. Trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp ủy quyền cho người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt thì phải ký thừa ủy quyền của người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời gửi văn bản ủy quyền kèm theo).

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Quy trình:

+ Trường hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) đồng thời gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN (địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

+ Trường hợp báo cáo đột xuất: Doanh nghiệp gửi báo cáo cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo quy định của pháp luật nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Do yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc tai nạn lao động chết người đối với người lao động thuê lại trong quá trình cho thuê lại lao động;

- Doanh nghiệp cho thuê hoặc bên thuê lại lao động xảy ra tranh chấp lao động; đình công hoặc doanh nghiệp cho thuê thuộc một trong các trường hợp được quy định tạiKhoản 1 Điều 14 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

- Phát sinh vụ việc mới, bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong hoạt động cho thuê lại lao động.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

Trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: