Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản thông báo của doanh nghiệp.

- Các tài liệu chứng minh bao gồm:

+ Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế:

+ Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Quy trình:

+ Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN sau 07 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Bộ Luật Lao động ngày 16 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: