Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

* Hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc Phụ lục 5.1 (quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015):

- Ba (03) bản Kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 (quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015.

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các Dự án không thuộc Phụ lục 5.1 (quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015):

- Ba (03) bản Kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại  Phụ lục 5.4 Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

* Trường hợp: phải lập lại Kế hoạch bảo vệ môi trường gồm:

- Thay đổi địa điểm;( nhà đầu tư thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi đã được cấp giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường)

- Các Dự án Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Bước 1: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả BQL sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp: Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường BQL sẽ có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ:  xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

+ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.        

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: