Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản cung cấp thông tin của Ban quản lý.

Đối tượng áp dụng:

Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

Quy trình:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Ban quản lý.

- Bước 2: Ban quản lý cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Lệ phí:

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

Thời gian:

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý.

Biểu mẫu đính kèm: