Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Đối tượng áp dụng:

Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC.

Hồ sơ cần thiết:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ 

Quy trình:

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban quản lý nơi đặt văn phòng điều hành.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban quản lý nơi đặt văn phòng điều hành

Biểu mẫu đính kèm: