Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản thông báo thẩm định

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức liên quan.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

Chủ đầu tư gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư gồm: Biểu mẫu số 01/CĐT về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước và số 02/CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu ta XDCB nguồn ứng trước dự toán năm sau (nếu có).

Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư gửi cơ quan Tài chính gồm: Biểu mẫu số 01/CQTH về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước; Biểu mẫu số 02/CQTH CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu ta XDCB nguồn ứng trước dự toán năm sau (nếu có).

Kho bạc nhà nước gửi cơ quan Tài chính gồm: Biểu mẫu số 02 về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB – chi tiết theo đơn vị; Biểu mẫu số 04/KBQT về báo cáo tổng hợp vốn đầu tư XDCB ứng trước dự toán ngân sách năm sau – chi tiết theo đơn vị và dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

a) Đối với nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý

- Bước 1: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý theo nội dung sau:

Về phần số liệu: Chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và số vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước, sau đó lập báo cáo quyết toán năm theo biểu mẫu số 01 và số 02/CĐT đính kèm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Về phần thuyết minh: Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm đến cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư trước ngày 28 tháng 02 năm sau.

- Bước 2: Sở Tài chính nhận báo cáo quyết toán năm của Kho bạc nhà nước và cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư.

+ Đối với cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư: Thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán năm của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định (thời gian hoàn chỉnh không quá 5 ngày làm việc). Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý hoàn thành việc thẩm định báo cáo quyết toán năm của các chủ đầu tư; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm theo biểu mẫu số 01, số 02/CQTH đính kèm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

+ Đối với Kho bạc nhà nước:

Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán gửi Sở Tài chính.

Về nội dung báo cáo quyết toán, Kho bạc nhà nước tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu số 02, số 04/KBQT đính kèm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán là cuối ngày 31 tháng 01 năm sau.  Số vốn được thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau được tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch, số vốn thanh toán sau ngày 31 tháng 01 năm sau được tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm sau.

- Bước 3: Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các đơn vị và Kho bạc nhà nước tỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định), Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của Sở Tài chính), chủ đầu tư và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện và có Văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn.

b) Đối với nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố, xã, phường quản lý

Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyêt toán năm đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện, thành phố, xã, phường quản lý được thực hiện theo Quyết định số 413/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán thực hiện theo Quyết định số 412/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định thời gian gửi và thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan tài chính hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán đầy đủ, hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/8/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

- Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 412/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định thời gian gửi và thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Quyết định số 413/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: