Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định phê duyệt hưởng chế độ, trợ cấp

Đối tượng áp dụng:

Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp.

Hồ sơ cần thiết:

+ 01 tờ khai của đối tượng;

+ Bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a, Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm - pu - chi –a;

+ Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ lập  hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho UBND cấp xã

+ Bước 2: UBND cấp xã xác nhận và gửi hồ sơ về UBND cấp huyện qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh ra quyết định.

+ Bước 4: Sở Lao động – TB&XH gửi quyết định và danh sách về UBND huyện để thực hiện, (đồng thời gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 01 bản để theo dõi và kiểm tra )

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. (Địa chỉ: Số 32, đường Trường Chinh, tổ 7B, P.Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

Lệ phí:
Thời gian:

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

+ Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

+ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận:

UBND cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: