Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại thẻ an toàn điện
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thẻ an toàn điện

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân, tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Quy trình:

- Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện đến Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động.

- Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động có thể gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.

Lệ phí:

Không quy định.

Thời gian:

Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực ;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: