Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định công nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ UBND cấp xã trình UBND cấp huyện gồm:

(Điều 1, Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn)

+ Bản Quy ước (sau khi đã được hoàn chỉnh, có chữ ký của Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, già làng (nếu có));

+ Biên bản hội nghị cử tri;

+ Công văn đề nghị công nhận của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Bước 1: Trưởng thôn, trưởng tiểu khu, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp Ban công tác Mặt trận, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng ở cơ sở (nếu có) chỉ định thành phần và chỉ đạo Nhóm soạn thảo thực hiện việc xây dựng dự thảo hương ước, quy ước.

Nhóm soạn thảo gồm: Trưởng thôn, trưởng tiểu khu, tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ thôn (nếu có); Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn và đại diện một số tổ chức thành viên của thôn; Đại diện các thành phần trong cộng đồng dân cư thôn (đại diện một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn; Người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm sống, trình độ văn hóa và hiểu biết về pháp luật, phong tục, tập quán ở địa phương (Cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo, già làng…)).

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo hương ước, quy ước

Nhóm soạn thảo sau khi xây dựng dự thảo hương ước, quy ước, phải gửi lấy ý kiến các cơ quan chính quyền, cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; Niêm yết dự thảo tại Nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố hoặc phát trên loa truyền thanh cơ sở, mở hộp thư để thu thập ý kiến đóng góp của người dân. Nếu điều kiện cho phép thì gửi đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo quy ước có thể được HĐND hoặc UBND cấp xã thảo luận, tham gia ý kiến. Nhóm soạn thảo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo.

Bước 3: Thông qua dự thảo quy ước và báo cáo UBND cấp xã

Trưởng thôn/trưởng tiểu khu/tổ trưởng tổ dân phố triệu tập toàn bộ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn để thảo luận, thông qua các nội dung của quy ước. Trưởng thôn có trách nhiệm gửi ngay quy ước và biên bản hội nghị cử tri sau khi đã được nhóm soạn thảo hoàn chỉnh tới UBND cấp xã.

Bước 4: UBND cấp xã lập hồ sơ trình UBND cấp huyện sau khi nhận được báo cáo của Trưởng thôn/trưởng tiểu khu/tổ trưởng tổ dân phố.

Bước 5: UBND cấp huyện xem xét, thẩm định hồ sơ (UBND cấp huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định nội dung quy ước).

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, ra quyết định công nhận; Trường hợp không công nhận, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản, hướng dẫn để cơ sở chỉnh lý, hoàn thiện và trình lại hương ước, quy ước để công nhận.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, UBND cấp xã phải lập hồ sơ trình UBND cấp huyện;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện phải xem xét, ra quyết định công nhận hoặc văn bản, hướng dẫn để cơ sở chỉnh lý, hoàn thiện và trình lại quy ước để công nhận.

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố và ban hành hương ước quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

UBND cấp xã.

Biểu mẫu đính kèm: