Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Lĩnh vực:
Kết quả:

Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân, tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

Quy trình:

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp người bị thiệt hại vắng mặt thì có thể chuyển giao cho người thân có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú với họ. Người bị thiệt hại hoặc người thân của người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại hoặc người thân cùng cư trú được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Lệ phí:
Thời gian:

Chưa quy định

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Địa điểm tiếp nhận:

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Biểu mẫu đính kèm: