Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý và được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi hoặc trực tiếp đến Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn nơi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý tại các huyện để trình bày yêu cầu của mình.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ, Trưởng Chi nhánh ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện; Trực tiếp đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Lệ phí:
Thời gian:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

Địa điểm tiếp nhận:

Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Biểu mẫu đính kèm: