Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Không quy định

Quy trình:

- Sở Tư pháp có thẩm quyền hủy bỏ việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

- Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quy định

Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Tư pháp

Biểu mẫu đính kèm: