Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Không quy định

Quy trình:

- Sở Tư pháp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho doanh nghiệp quản lý tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quy định

Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Tư pháp

Biểu mẫu đính kèm: