Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung điều chỉnh thông tin,

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể.

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp thep, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định thì cơ quan thuế không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc tự xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: