Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xác nhận nghĩa vụ thuế
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản xác nhận

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

Tên NNT, MST

Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do NNT khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của cơ quan quản lý thuế.

Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.

Số tiền thuế, tiền phạt  đã nộp.

Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT.
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: