Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả kết quả cho NNT

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/ Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng (hoặc hàng quý) với cơ quan trực tiếp quản lý thuế (mẫu BC-26/HĐ).

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn, hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng với Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng sau hoặc tháng đầu quý sau.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả kết quả cho NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: