Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Báo cáo mất hoá đơn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả kết quả cho NNT

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn (mẫu BC-21/HĐ)

Hồ sơ  làm mất liên 2 hoá đơn mua hàng do khách quan gồm:

Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.

Biên bản mất hoá đơn mua hàng.

Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả kết quả cho NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: