Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Miễn, giảm thuế TNCN đối với hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị giảm thuế  thu nhập cá nhân - mẫu 18/MGT-TNCN

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu tạm kinh doanh gửi hồ sơ đến cơ quan thuế xét miễn giảm thuế

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra quyết định giảm thuế cho người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra thực tế thì thời hạn ra quyết định là 60 ngày
Căn cứ pháp lý:

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: