Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế.
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định giảm thuế hoặc thông báo lý do không được giảm thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị giảm thuế

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn.

Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế.

Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, tai nạn.

Gửi đến Chi cục Thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
Ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: