Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Miễn thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý có khai thác tài nguyên gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuế
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định miễn (giảm) thuế hoặc thông báo lý do không thuộc diện được miễn, giảm thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn.

Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế kèm theo Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn, gửi đến Chi cục thuế

Lệ phí:
Thời gian:
Ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định 05/2009/NĐ-CP

TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: